Formularz odstapienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat : Vitaco sp. z o.o. - dermstore.pl,

                ul.Wiarusa 27, 32-087 Zielonki,

               e-mail : dermstore@dermstore.pl


– Ja/My(*) .....................................................................................................


 niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  umowy dostawy następujących rzeczy

.......................................................................................................................
 

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)                                                         
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                             
Adres konsumenta(-ów) 

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 
Data  (*) Niepotrzebne skreślić.