Regulamin

Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(aktualny na dzień 23 maja 2018 roku)
 
I. Dane kontaktowe

1. Vitaco sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy P. Gintrowskiego 53  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000287871, z kapitałem zakładowym 220 000 zł  opłaconym w całości,  NIP 5130148063,  REGON : 120538117 właściciel sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.dermstore.pl. 

2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej: 

VITACO Sp. z o.o. 
ul. Wiarusa 27, 32-087 Zielonki
Telefon : 12 63 800 59 (opłata za połączenie wg. stawek operatora z usług którego korzysta klient)
E-mail : dermstore@dermstore.pl  


II. Podstawowe pojęcia
 
Sprzedawca – Vitaco sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy P. Gintrowskiego 53  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000287871, z kapitałem zakładowym 220 000 zł  opłaconym w całości,  NIP 5130148063,  REGON : 120538117
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.dermstore.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
 
II. Postanowienia ogólne
 
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym : www.dermstore.pl. 
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 
3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sprzedawcy, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. 
 
III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
1.    Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Klient przed złożeniem zamówienia w sklepie, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych. 
2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.dermstore.pl oraz e-mailowo na adres dermstore@dermstore.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem. 
3.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: 
      1.    w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, 
      2.    w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie. 
4.    Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00). 
5.    Ceny produktów wskazanych na stronach Sprzedawcy są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy. 
6.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. 
7.    Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest  przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 
8.    W przypadku, gdy Użytkownik wskazał adres dostawy  poza granicami Polski, Sprzedawca informuje Klienta o sposobie naliczania kosztu dostawy. 
9.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: 
       1.    Telefon : +48 12 63 800 59 
       2.    E-mail : dermstore@dermstore.pl 
       3.    Adres korespondencyjny :  ul. Wiarusa 27, 32-087 Zielonki 
10.    Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 
11.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.  
 
IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1.    Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się tylko za pośrednictwem Kurierów : 
2.    Opłata za wysyłkę (ceny w zł) :  do 25 kg :  17,50 zł
    1.    Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane     pierwszego kolejnego dnia roboczego. 
    2.    Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od jednego do siedmiu dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep  . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski). 
 
V. Formy płatności
 
1.    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: 
       1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
       2. Przelewem na rachunek bankowy nr 79 2490 0005 0000 4600 1920 8884  
       3. Gotówką lub kartą w punkcie odbioru osobistego
2.    Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu. 

VI. Reklamacja
1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 
2.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
3.    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 
4.    Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
5.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 
6.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 
7.    Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
8.    Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
9.    Jeżeli reklamacja jest uzasadniona a Klient nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta. 
10.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 
11.    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. 
12.    Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu. 
 
VII. Prawo odstąpienia od umowy
1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie która zapewni że sprzedający będzie mógł zapoznać się z treścią odstąpienia. Oświadczenie można złożyć na formularzu.
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres: ul. Wiarusa 27, 32-087 Zielonki lub e-mailem na adres:  dermstore@dermstore.pl 
4.    Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
5.    Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy : ul. Wiarusa 27, 32-087 Zielonki. 
6.    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 
7.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 
8.    Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 

VIII. Ochrona danych osobowych


1. Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  2. Klient w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę.
    Uzyskane przez Sprzedawcę dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
    b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
    c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamowienia,
    d. oraz o ile Klient wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach  (cel marketingowy/newsletter).
    Dane osobowe Klenta przetwarzane są:
    a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedazy, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
    b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. W każdym czasie Klient może zobowiązać Sprzedawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
    4. Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
    5. Szczegółowe informacje dla Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Klientowi w momencie zbierania od niego danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności

 

IX. Postanowienia końcowe
 
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą – Vitaco sp. z o.o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu : www.dermstore.pl/s/19-regulamin.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat : Vitaco sp. z o.o. - dermstore.pl,

                ul.Wiarusa 27, 32-087 Zielonki,

               e-mail : dermstore@dermstore.pl


– Ja/My(*) ....................................................................................................


 niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  umowy dostawy następujących rzeczy

.......................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

                                                        

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

                                                                                            

Adres konsumenta(-ów) 

 

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 (*) Niepotrzebne skreślić.